تا دیروز برایم عشق بودی

بزرگ بودی

جان بودی

نور بودی

عزیز بودی همچون دو چشمهائیم

ولی امروز از ان دل گیرم

که نه عشقی

نه نوری

نه عزیزی

نه سفیدی

نه همدلی

تاریکی

بیدلی

بی جانی

سنگدلی

رسواتر از من توئی

ای دیوانه عالم

برو به فکر کار خویش باش

که کس نتواند شکستن دلی را سرهم کند

نه کار من است نه کار تو رسواتر از من

تو مرا به خاک سپردی

برو ..؟

به سنگ بگو

به خاک بگو

که دگر هیچکس ازآن شماست

تنش .جسمش . عشقش . روحش . فکرش

همه تقدیم به تو باد

ای خاک سرد

تقدیم به تو باد

نویسنده دل نوشته هیچکس
تقدیم :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه بچه ها اشتباه نکنید این بار برای غرق گناه ننوشتم
پس تقدیم به تو ای غرق در پاکی
دوستان عزیز در مورد این نوشته حتما قانون کپی نویس و کپی نظر هیچکسی رو رعایت کنید و ......؟؟؟؟؟
خیلی دوستون دارم . ببخشید اگر نوشته هام یک وقت های اذیت تون می کنه و با هام کنارمیان باید بنویسم وگرنه یک وقتهای از بار غم ودرد می میرم
هیچکس


پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X